DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 120€

0,00 
Momentálne nemáte v košíku žiadne produkty
0,00 
Momentálne nemáte v košíku žiadne produkty

Reklamačné podmienky

Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar, zákonom stanovenú záruku, a to 24 mesiacov.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
 3. a) prirodzeným starnutím tovaru
 4. b) mechanickým poškodením tovaru
 5. c) neodborným zásahom, inštaláciou alebo zmenami na tovare vykonanými inou osobou ako predávajúci
 6. d) nesprávnym skladovaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar alebo používaním tovaru v rozpore so všeobecnými princípmi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR.
 7. e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s vlastnosťami tovaru,
 8. f) nadmerným zaťažovaním, preťažením alebo nadmerným užívaním.
 9. g) vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami.
 10. Zodpovednosť za vady sa uplatňuje prostredníctvom reklamácie. 

Reklamácia

 1. Kupujúci je povinný pred prevzatím na Slovenskej pošte alebo od kuriéra na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená.
 2. V prípade, ak zásielka príde poškodená a kupujúci ju nepreberie, je potrebné nás bezodkladne informovať o tejto skutočnosti na info@monama.sk.
 3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na info@monama.sk. Reklamácie, ktoré budú oznámené po 48 hodinách od prevzatia, nemusia byť uznané.
 4. Reklamácia sa vzťahuje iba na chyby, ktoré boli zistené bezprostredne po doručení tovaru alebo počas užívania.
 5. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.
 6. Reklamácia sa nevzťahuje na:
 7. a) chybný text, ktorý bol uvedený pri objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov, textov, dátumov, ktoré nám zasiela. 
 8. b) farbu povrchu a kresbu dreva. Každý kus dreva alebo materiálu je originálny kus a má aj originálnu štruktúru a kresbu. Každý tovar sa preto môže líšiť od fotografie na našich webových stránkach. 
 9. c) rozmery tovarov s odchýlkou tovaru do 5 mm do šírky a do dĺžky. A na odchýlky tovaru do hrúbky do 2 mm.

Postup pri reklamácií

 • Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás informujte telefonicky na čísle 0948 335 828 (0944 383 384) alebo e-mailom na info@monama.sk. Reklamovaný tovar zašlite na adresu Fatranská 378/57, Teplička nad Váhom 013 01, spolu s potrebnými dokumentami spolu s listom, kde opíšete chyby a dôvod reklamácie. Reklamovaný tovar doporučujeme zaslať ako doporučený balík. Tovar neposielajte na dobierku. Pri zaslaní tovaru formou dobierky, nebude zásielka prijatá.
 • Náklady na prepravu hradí kupujúci. Kupujúci má následne právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol posúdený ako vadný tovar.

Doba vybavenia reklamácie

 1. Predávajúci Autoexpert SK s.r.o. je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim do 30 dní jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
 2. V prípade uplatnenej reklamácie bude kupujúci informovaný o vybavení reklamácie e-mailom.
 3. V prípade neuplatnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 4. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim jedným z nasledujúcich spôsobov:
 5. a) odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
 6. b) poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru a kupujúci s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí,
 7. c) výmenou vadného tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu tovaru,
 8. d) vrátením kúpnej ceny reklamovaného tovaru,
 9. e) zamietnutím reklamácie.
 10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) tovar riadne užívať.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.
 2. Kupujúci nemožné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ tovar bol vyrobený na mieru. Pod pojmom výrobok na mieru sa rozumie taký výrobok, ktorý by nemohol byť ďalej predajný, nakoľko nesie prvky, ktoré ho robia jedinečným (napr. vlastný text, dátum, meno, priezvisko) alebo nastali úpravy na požiadanie kupujúceho, ktoré ho touto úpravou odlišujú od štandardného tovaru v ponuke (iný rozmer tovaru, použitý iný materiál, atď.)
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou zaslaný e-mailom na e-mailovú adresu info@monama.sk, pričom predávajúci poskytuje formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár je dostupný na našej internetovej stránke tu Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odoslal Formulár na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. 
 5. Odstúpenie v písomnej forme musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení, atď.
 6. Tovar neposielajte na dobierku.
 7. Náklady na prepravu znáša kupujúci.
 8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Náklady na prepravu tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nerozpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.
 11. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami, kontaktujte nás e-mailom na e-mailovú adresu info@svadobka.sk.
 2. Pokiaľ predávajúci nevybavil reklamáciu k spokojnosti Kupujúceho alebo ak sa Kupujúci domnieva, že sa mohli porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“) môže využiť iba zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“).
 4. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 6. Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt ARS odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou.
 7. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
 8. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.